KAPAT

 

Kişisel Veriler

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu bilgilendirme ve Aydınlatma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği yapılmaktadır. ‘’Şenkardeş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’’ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir.

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. ‘’Şenkardeş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’’, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemiz olan www.senotel.com.tr ‘yi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini ‘’Şenkardeş Gıda Sanayi ve Limited Şirketi’’ adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla Şenkardeş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından gerektiği süre boyunca kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak şirketimiz üyelik formlarından topladığı bazı bilgileri, söz konusu üye kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için ‘’Şenkardeş Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’’ veri güvenliği sorumlu yetkili birimiyle iletişime geçiniz.

Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi:  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.senotel.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İstiklal Mah. Sanayi Cad. No:16 Serdivan / SAKARYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilecek olan diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

(Başvurularınızda kullanabileceğiniz form aşağıda yer almaktadır.)

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu

  1. Başvuruda bulunan veri sahibinin iletişim bilgileri:

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

Adres:

  1. Başvuruyu veri sahibi adına yapan yetkili kişinin iletişim bilgileri:

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

Adres:

 

 

 

 

 

  1. Lütfen Sen Otel ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(“Müşteri, Sen Otel Çalışanı, üçüncü taraf” gibi)

☐ Müşteri

☐ Diğer

☐ Çalışan

 

 

 

  1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

     (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, Sen Otel ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Sen Otel tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Sen Otel, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü e ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Sen Otel, söz konusu yanlış bilgi yabelgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İşbu Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz talepleriniz da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

 

SEN OTEL

İstiklal Mahallesi Sanayi Caddesi No:16
Serdivan / Sakarya

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: +90 264 666 25 25 (pbx)
Fax: +90 264 278 15 59
Mail: info@senotel.com.tr